Michael Jackson (Thriller Era) RVC v1 (650 EPOCHS)