Freddie Mercury (1986 - 1988 Era) (750 Epochs) RVC v2